คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็นนักบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพบัญชีและพร้อมที่จะเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับวิชาชีพบัญชี”

จุดเด่นสาขาวิชา

“บัญชีดูเหมือนยาก แต่ไม่ลำบากเวลาหางาน”

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Accountancy Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) :
บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.ACC.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.จิตรเลขา ทาสี

ประธานหลักสูตร

 • นางสาว ริญญารัศมิ์ เลิศพุทธิกุล
 • นาย อัครเดช ตุลยพงศ์รักษ์
 • นางสาว ดวงแก้ว พรศิวนาถ
 • นางสาว ปิยะนาท ศุภรานนท์รัตน์

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชา
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
2.1 กลุ่มวิชาแกน-ธุรกิจ
33
2.2 กลุ่มวิชาอัตราลักษณ์
12
2.3 กลุ่มวิชาเอก - บังคับ
36
2.4 กลุ่มวิชาเอก - เลือก
12
3. หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า
6
รวม
129

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักบัญชีอาทิ ผู้ทำบัญชี
 • นักภาษีอากร
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินและการบัญชี
 • นักวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจต่างๆ
 • นักบัญชีบริหารหรือบัญชีเพื่อการจัดการ อาทิ การให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อจำหน่าย และธุรกิจทั่วไป
 • อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชีและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 • อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิชาการ การประกอบธุรกิจส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 162,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 81,000 บาท ตลอดหลักสูตร

Scroll to Top