คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางการตลาด ที่มีคุณภาพ”

จุดเด่นสาขาวิชา

“หางานง่าย เพราะเป็นนักการตลาดที่มีศักยภาพและความพร้อมที่เผชิญกับโลกธุรกิจและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
25381321100212
ภาษาไทย :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)
(Internet-Based Distance Education)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ไทย) :
บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Digital Marketing)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ปริญญา สาททอง

ประธานหลักสูตร

 • ดร. ภาณุพงศ์ สืบทิมรัตน์
 • นางสาว พรรณิภา วิชัยพล
 • นาย วินัย เกษมวุฒิชัย
 • นาง ณีรนุข ตั้งใจ

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชา
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
25
ส่วนที่ 1 บังคับเรียน
TM 100 เทคนิคปรมัตถ์สมาธิคุณธรรม
1
ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
6
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
1. กลุ่มด้านวิชาแกนทางธุรกิจ
48
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
45
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30
2.2 วิชาเอกเลือก
15
3. หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า
6
รวม
124

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการด้านการตลาด
 • นักวางแผนวิเคราะห์การตลาด
 • นักวิจัยด้านการตลาด
 • นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์
 • ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

 • PLO1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทฤษฎีทางด้านการตลาด และนำมาประยุกต์ได้ การคิดวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางธุรกิจ อย่างเป็นระบบ
 • PLO2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ รู้เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ สามารถบูรณาการความรู้ทาง การตลาด และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม       
 • PLO3 เพื่อผลิตบัณฑิตมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมี ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ ต่อสังคม เคารพกฎระเบียบ
 • PLO4 เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ สามารถ ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 124,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 81,000 บาท ตลอดหลักสูตร

Scroll to Top