คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางการจัดการ ให้เป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล นำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล”

จุดเด่นสาขาวิชา

“มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการจัดการ อย่างเป็นมืออาชีพ”

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
25381321100199
ภาษาไทย :
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Business Administration Program in Management
(Internet-Based Distance Education)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย) :
บธ.บ. (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Business Administration (Management Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Management Innovation)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • น.ส.สุชาดา บุญเรือง
 • น.ส.ธนัตถ์นันท์ สุขโชคนิธิโภคิน
 • นายอธิวัฒน์ อาษากิจ
 • น.ส.พรพนา ศรีสถานนท์
 • น.ส.ฐิตาทกานติ์  อังศุชวาลกิจ

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชา
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
25
ส่วนที่ 1 บังคับเรียน
TM 100 เทคนิคปรมัตถ์สมาธิคุณธรรม
1
ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
6
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
1. กลุ่มด้านวิชาแกน
48
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
45
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
33
2.2 วิชาเอกเลือก
12
3. หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า
6
รวม
124

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SME)
 • พนักงานในภาคเอกชน
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
 • นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว/นักการธนาคาร/นักลงทุน
 • ผู้บริหาร/ผู้จัดการในองค์กรต่าง ๆ
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • อาชีพอิสระ
 • ธุรกิจออนไลน์
 • อาชีพอื่น ๆ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

 • PLO1 สื่อสารและนำเสนอภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ และมีทักษะใน การสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO2 อธิบายหลักการ ทฤษฎี การบริหาร จัดการธุรกิจได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้
 • PLO3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและกฎหมายที่สังคมกำหนด และบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักต่อ ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนในการทำงานด้านการบริหารการจัดการ
 • PLO5 นำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO6 วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดวิธีการ นำมาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการภายในองค์กรได้

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 /ปวช. / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 162,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 81,000 บาท ตลอดหลักสูตร

Scroll to Top