คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางการจัดการ ให้เป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล นำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล”

จุดเด่นสาขาวิชา

“หางานง่าย เพราะผู้บริหารและผู้ประกอบการยุคใหม่เป็นนักจัดการผู้มีความรู้จริง”

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Business Administration Program in Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย) :
บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Management)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นาย เวชยันต์ วัฒนกูล

ประธานหลักสูตร

 • ดร. ธีระ เทิดพุทธธรรม
 • นางสาว พนิดา พนิตธำรง
 • นางสาว พุทธชาด แสงรอด
 • นางสาว นภัทร พงษ์ประณิธิ

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชา
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
25
ส่วนที่ 1 บังคับเรียน
TM 100 เทคนิคปรมัตถ์สมาธิคุณธรรม
1
ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
6
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
1. กลุ่มด้านวิชาแกนทางธุรกิจ
48
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
45
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30
2.2 วิชาเอกเลือก
15
3. หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า
6
รวม
124

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ประกอบการ
 • พนักงานในภาคเอกชน
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
 • นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว/นักการธนาคาร/นักลงทุน
 • ผู้บริหาร/ผู้จัดการในองค์กรต่างๆ
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • อาชีพอิสระ
 • อาชีพอื่นๆ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

 • PLO1 ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลในการสื่อสาร การจัดการข้อมูล และบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ได้ ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ
 • PLO2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางธุรกิจและทฤษฎีทางด้านการจัดการ และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง
 • PLO3 ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎ๊ทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ
 • PLO4 สามารถนำองค์ความรู้สมัยใหม่ทางด้านการบริหารธุรกิจ และนำไปวางแผนการบริหารจัดการองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 162,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 81,000 บาท ตลอดหลักสูตร

Scroll to Top