คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางการตลาด ที่มีคุณภาพ”

จุดเด่นสาขาวิชา

“หางานง่าย เพราะเป็นนักการตลาดที่มีศักยภาพและความพร้อมที่เผชิญกับโลกธุรกิจและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย) :
บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Marketing)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ วชิราภรณ์ พัดเกิด

ประธานหลักสูตร

 • นางสาว พัชชาพลอย สุขขอมปรางค์
 • ดร. ทรงพล ลพนานุสรณ์
 • นาย วิทยาพล ธนวิศาลขจร
 • นาย ธานัฐ ภัทรภาคร์

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชา
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
25
ส่วนที่ 1 บังคับเรียน
TM 100 เทคนิคปรมัตถ์สมาธิคุณธรรม
1
ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
6
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
1. กลุ่มด้านวิชาแกนทางธุรกิจ
48
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
45
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30
2.2 วิชาเอกเลือก
15
3. หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า
6
รวม
124

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการด้านการตลาด
 • นักวางแผนวิเคราะห์การตลาด
 • นักวิจัยด้านการตลาด
 • นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์
 • ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

 • PLO1 สามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามข้อบังคับ กฎระเบียบขององค์กรและ สังคม
 • PLO2 สื่อสารและนำเสนอภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้อย่างเข้าใจ
 • PLO3 สามารถใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ในการขายสินค้าและการบริการหรือการประกอบธุรกิจได้
 • PLO4 สามารถอธิบายและสังเคราะห์ทฤษฎีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจได้อย่างเข้าใจ
 • PLO5 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาดและการบริการหรือด้านการ ประกอบการ ได้อย่างเข้าใจ
 • PLO6 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำและผู้ตามในการขับเคลื่อนให้การทำงานของทีมให้ประสบ ความสำเร็จ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 162,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 81,000 บาท ตลอดหลักสูตร

Scroll to Top