คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“สร้างมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านการบริหารโดยบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม”

จุดเด่นสาขาวิชา

“เป็นหลักสูตรที่ขยายโอกาสการสร้างรายได้ด้วยการเติมเต็มศักยภาพ และเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ สู่การเป็นนักบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ”

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :
Master of Business Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) :
บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.B.A.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ดร. อนิรุทธ์ ผ่องแผ้ว
 • ดร. ชนินทร์ วิชชุลตา
 • ผศ. ดร. พิชัย ลัทธศักดิ์ศิริ
 • ดร. ศิริกัญญา ทำมารุ่งเรือง
 • ดร. ตะวัน วิกรัยพัฒน์
 • ดร. พรพนา ศรีสถานนท์
 • ดร. ธีระ เทิดพุทธธรรม
 • ดร. ทรงพล ลพนานุสรณ์
 • ดร. ธนัตถ์นันท์ สุชโชคนิธิโภคิน

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชา
หน่วยกิต
1. แผน 1 เรียนไม่น้อยกว่า
36
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
21
3) หมวดวิชาเลือก
3
4) วิทยานิพนธ์
12
2. แผน 2 เรียนไม่น้อยกว่า
36
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
21
3) หมวดวิชาเลือก
12
4) สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
3

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
 • ผู้ประกอบการ
 • อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
 • พนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน
 • การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนระดับปริญญาเอก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

 • PLO1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในด้านการประกอบธุรกิจ
 • PLO2 มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ และความเท่าทันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาในการประยุกต์ใช้จัดการธุรกิจได้
 • PLO3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบวางแผนและดำเนินโครงการวิจัยทางธุรกิจได้
 • PLO4 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบ
 • PLO5 มีความสามารถในการสื่อสาร และมีความรู้ความสามารถและเข้าใจการใช้สื่อสารสนเทศทางธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท ตลอดหลักสูตร

Scroll to Top