คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารงานธุรกิจดิจิทัล และมีจิตสำนึกของพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม”

จุดเด่นสาขาวิชา

“สามารถเชื่องโยงความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆกับทางธุรกิจเข้าด้วยกัน”

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Business Administration Program in Digital Business
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ไทย) :
บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Business Administration (Digital Business)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Digital Business)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภา ชมพูบริสุทธิ์

ประธานหลักสูตร

 • นาย ชาตรี พูลสำราญ
 • นาย ศิริ คลี่ดอนยอ
 • นาย วิทย์ วัชรโรดมประเสริฐ
 • นางสาว อัญชลี เกตุจันทร์

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชา
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
25
ส่วนที่ 1 บังคับเรียน
TM 100 เทคนิคปรมัตถ์สมาธิคุณธรรม
1
ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
6
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
1. กลุ่มด้านวิชาแกนทางธุรกิจ
48
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
45
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30
2.2 วิชาเอกเลือก
15
3. หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า
6
รวม
124

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิทยาการสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจดิจิทัล
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักวิชาชีพระบบงานคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการของรัฐและเอกชน
 • ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์
 • ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมประยุกต์สำนักงาน
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

 • PLO1 นำความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ปรับใช้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเชี่ยวชาญ
 • PLO2 วิเคราะห์ แนวทางแก้ไขปัญหาระบบธุรกิจดิจิทัล รวมถึงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านของธุรกิจ นําเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างเข้าใจง่าย
 • PLO3 ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีจิตสำนึก ไม่ทําซ้ำ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่ล้วงลับข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไปใช้ในทางมิชอบ
 • PLO4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เป็นผู้นําและผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ระบบดิจิทัล

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 162,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 81,000 บาท ตลอดหลักสูตร

Scroll to Top